Algemene voorwaarden 

Algemene
  Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, 


 
gedeponeerd
  ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nr 78/2004, alsmede


 
bij
  de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40532827

 

 1.   Toepasselijkheid/ conversie

    1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen,
    tussen de bij NOVAKA aangesloten ondernemingen, alsmede ondernemingen die van
    NOVAKA toestemming hebben gekregen tot gebruik (hierna aan te duiden als:
    "de leverancier") en haar wederpartij, aanbiedingen,
    servicecontracten en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen.

    1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

    1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende
    bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen
    bij andere (rechts)betrekkingen.

    1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
    bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen
    beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een
    zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan
    worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene
    Voorwaarden van kracht.

    2. Aanbiedingen/ totstandkoming overeenkomst

    2.1 Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één
    geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is
    afgeweken.

    2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst
    tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een
    begin met de uitvoering daarvan maakt.

    2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen
    gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan
    behoeft te beantwoorden.

    De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde
    producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van
    de leverancier zijn genomen.

    3. Prijzen

    3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW).

    3.2 Voor opdrachten met betrekking tot investeringszaken tot een bedrag van €
    250,- en met betrekking tot kantoorverbruiksartikelen tot een bedrag van €
    100,- worden orderkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de
    uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling.

    3.3 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening
    van de wederpartij en worden separaat doorberekend.

    3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en
    overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die
    betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het
    recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie
    maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht
    de overeenkomst op die grond te ontbinden.

    4. Levering

    4.1 Levering vindt plaats af magazijn/ leverancier, tenzij anders
    uitdrukkelijk is overeengekomen.

    4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment
    waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze
    hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met
    het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering,
    zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico
    van de leverancier ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De wederpartij
    is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval
    opslagkosten, verschuldigd.

    5. Levertijd

    De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij
    uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de
    wederpartij de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en hem een
    redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

    6. Deelleveringen

    De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit
    geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de
    zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte
    afzonderlijk te factureren.

    7. Transport/ risico

    7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van de leverancier.

    7.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen
    vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van
    leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is
    overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

    8. Eigendomsvoorbehoud

    8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de
    leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de
    voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier op de
    wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één
    of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

    8.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het
    eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
    worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij
    verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

    8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop
    enig ander recht te vestigen.

    9. Betaling en zekerheid

    9.1 Facturen van de leverancier dienen binnen 7 dagen na leveringsdatum te
    worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze.

    9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder
    verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

    9.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en
    is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand
    met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

    9.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance
    van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de
    wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds
    heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de
    leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten
    dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander
    onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

    9.5 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de wederpartij
    buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het
    incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

    9.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar
    of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met
    een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de
    leverancier.

    Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar
    is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik,
    tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop
    anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt
    gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel
    overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in
    kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

    9.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond
    genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en
    deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.
    Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier
    gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

    9.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid
    niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft
    gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

    10. Aansprakelijkheid

    10.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
    verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de
    vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de
    achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige
    andere vorm van schade, waaronder begrepen:

    - aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;

    - indirecte schade;

    - gevolgschade;

    - schade wegens gederfde winst;

    - vertragingsschade;

    - schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
    informatie of materialen door de wederpartij;

    - schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan
    de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst
    vormt.

    10.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot
    het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.

    10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas,
    indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs
    mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

    10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van
    schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete
    opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering
    in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

    10.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de
    leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband
    houden met de door de leverancier geleverde zaken.

    10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke
    aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke
    bepalingen. In dat geval is de leverancier ten hoogste een bedrag van €
    450.000 verschuldigd per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van
    gebeurtenissen.

    11. Gebreken; klachttermijnen

    11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken.
    Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst
    beantwoordt, te weten:

    - of de juiste zaken zijn geleverd;

    - of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen
    met het overeengekomene;

    - of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor
    een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.

    11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de
    wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/ of het
    vervoersdocument.

    11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na
    aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was,
    schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te
    melden aan de leverancier.

    11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na
    factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.

    11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen
    de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en
    vervallen zijn rechten.

    11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden
    rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst
    beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

    12. Garantie

    12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in
    artikel 5.

    12.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal en/ of constructiefouten
    vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel
    vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar
    worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar
    gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier
    geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen
    dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de leverancier en dient bij
    de leverancier te worden ingeleverd.

    12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als
    gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

    12.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig
    is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
    leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn
    verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent
    zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

    12.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door de leverancier gegeven
    garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de
    leverancier van het beroep op garantie, de leverancier in staat te stellen de
    desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van de leverancier te
    bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen
    aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een
    verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

    12.6 Indien de leverancier onder de garantie materiaal en/ of
    constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft
    vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal
    hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade
    voortvloeit uit opzet of grove schuld van de leverancier of zijn
    leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van de leverancier voortvloeit
    uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de
    wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/ of constructiefouten
    ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de
    wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

    13. Intellectuele eigendom/ auteursrechten

    13.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig
    intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet
    in rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier geleverde zaak
    inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van
    een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg met de
    wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt
    op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de
    betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd
    met de gebruikelijke afschrijvingen.

    13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd
    oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een
    derde, indien hij de leverancier niet binnen 30 dagen na bekendwording met
    dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

    14. Ontbinding overeenkomst

    14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige
    verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, alsmede in
    geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van
    de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de
    leverancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld,
    gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting
    tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de
    uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle
    vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond
    volledig opeisbaar.

    14.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn
    verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of
    gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van
    één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de leverancier komen,
    waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden
    genoemd, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

    15. Overmacht
  15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

    15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen
    gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet
    verplicht tot enige schadevergoeding.

    16. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

    16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is
    het Nederlands recht van toepassing.

    16.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de
    competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht
    door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de
    leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter
    van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.